Comprehensive Assessment of Systemic Atherosclerosis in Relation to the Ocular Resistive Index in Acute Coronary Syndrome Patients.

日本大学医学部眼科

Yasunari Ebuchi, daisuke fukamachi, Keisuke Kojima, Taiji Nagaoka, Nobuhiro Murata, Akihito Ohgaku, Yutaka Koyama, Hidesato Fujito, Riku Arai, Masaki Monden, Takehiro Tamaki, Daisuke Kitano, Yasuo Okumura, Satoru Yamagami
Comprehensive Assessment of Systemic Atherosclerosis in Relation to the Ocular Resistive Index in Acute Coronary Syndrome Patients.
Circulation, 144(Suppl_1), A8881-A8881, 2021.